adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Dziennik budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem, który towarzyszy naszej budowie od samego jej początku po zakończenie wszelkich prac. Wydaje go ten sam organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Na pierwszej stronie są umieszczone podstawowe dane, a wiec numer dziennika i pozwolenia na budowę, dane inwestora, rodzaj budowy. Każda strona musi być ponumerowana i podstemplowana. Nie ma mowy o jakimkolwiek wyrywaniu kartek, bo coś źle zostało wpisane. Jest to dokument prawny i dowód wykonania poszczególnych prac. Za dziennik budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy, a kolejnych wpisów mogą dokonywać: inwestor, kierownik budowy, projektant, geodeta, inspektor nadzoru, kierownik robót budowlanych. Każda z osób musi na początku dziennika wpisać swoje dane, numer uprawnienia i potwierdzić to pieczątką i podpisem. Do dziennika wpisuje się kolejne roboty budowlane, wykonywane w kolejności chronologicznej. Wszystko musi być starannie udokumentowane. Do dziennika dołącza się w sposób trwały wszystkie protokoły. Bywa i tak, że trzeba dokonać w dzienniku poprawek. Wtedy skreśla się niewłaściwy wpis, wprowadza poprawny i uzasadnienie, dlaczego poprawki zostały dokonane. Kiedy w czasie prowadzenia robót zmienia się kierownik lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy, wtedy należy to zanotować w dzienniku i określić stan zaawansowania robót w okresie zmiany. Obie strony powinny potwierdzić to podpisem i pieczątką.